CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Titulació

Tècnic o tècnica superior en educació infantil

Formació

Cicle Formatiu de Grau Superior Homologat pel Departament d’Ensenyament.

Durada

2.000 hores de formació.
2 cursos acadèmics.

Què aprendràs:

 • Didàctica de l’educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació
 • Desenvolupament cognitiu i motor
 • Desenvolupament soci afectiu
 • Habilitats socials
 • Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Quines sortides professionals tindràs:

 • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil, sempre amb la supervisió d’un mestre, en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals i en centres de titularitat privada
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6anys) en situació de risc social, o en mitjans de recolzament familiar, seguint les directius d’altres professionals
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors (0-6 anys): ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent, o
 • Haver superat la prova d’accés en la universitat per a majors de 25 anys.

Per formalitzar la matrícula s’ha de presentar:

Certificat d’estudis acreditant que s’ha superat els estudis que permetin l’accés.

1 fotocòpia del DNI

2 fotos de carnet recents

Fotocòpia de la tarjeta sanitària individual

Full de preinscripció signat

(La reserva de plaça queda garantida un cop s’efectuï el pagament de la matrícula)