CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Requisits per accedir a aquests estudis:

Batxillerat o Prova d’Accés a Grau Superior

Què aprendràs:

 • Didàctica de l’educació infantil
 • Autonomia personal i salut infantil
 • El joc infantil i la seva metodologia
 • Expressió i comunicació
 • Desenvolupament cognitiu i motor
 • Desenvolupament soci afectiu
 • Habilitats socials
 • Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 2.000 hores impartides en 2 anys lectius

A quins estudis tindràs accés quan acabis:

 • A qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin
 • Als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió que s’estableixin

Quines sortides professionals tindràs:

 • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil, sempre amb la supervisió d’un mestre, en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals i en centres de titularitat privada
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6anys) en situació de risc social, o en mitjans de recolzament familiar, seguint les directius d’altres professionals
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors (0-6 anys): ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.